İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

MÜMKÜN DERGİ Yay. ve Org. Tic. Ltd. Şti. (Kısaca “MÜMKÜN DERGİ” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) tanımlı “veri sorumlusu” sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz ve bu kapsamda sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

1) Hangi Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇z Toplanmaktadır?

mumkundergi.com   internet sitesinde (Kısaca “Site” olarak anılacaktır.) https://mumkundergi.com/iletisim/  adresinde yer alan “İletişim Formu” ile info@mumkundergi.com  adresi üzerinden gönderdiğiniz iletiler vasıtasıyla

 1. Ad-Soyad,
 2. E-posta,
 3. Konu,
 4. Mesaj İçeriği

kişisel verileriniz toplanmaktadır.

2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:

 1. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. Dilek ve önerilerin alınması
 3. Talep/şikayetlerin alınması ve takibi
 4. Talep/şikayet ve diğer tüm konularda müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi ve bunlara ilişkin gerekli araştırma/incelemelerin yapılması,
 5. Tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak toplanmaktadır.

3) Kişisel Verilerinin İşlenmesinin Hukuki̇ Sebebi̇ Nedir?

Kişisel verileriniz Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen hukuki sebeplere çerçevesinde işlenmektedir:

 • Kişisel verileriniz Kanun uyarınca veri sahibi ilgili kişi olarak kendi isteğinizle doldurduğunuz İletişim Formu kapsamında yardım/bilgi/talep/şikayet/dilek/öneri/iletişim talebiniz neticesinde verdiğiniz izin ile işlenecektir.
 • Ayrıca, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi uyarınca veri sorumlusu MÜMKÜN DERGİ tarafından kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla MÜMKÜN DERGİ’nin meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

4) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

MÜMKÜN DERGİ  kişisel verilerinizi, https://mumkundergi.com/iletisim/  adresinde yer alan İletişim Formu ile, info@mumkundergi.com e-mail  adresi üzerinden gönderdiğiniz iletiler vasıtasıyla temin etmektedir.

5) Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇niz Aktarılmakta mıdır?

MÜMKÜN DERGİ, yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi ve yasal zorunluluklar amacıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanun’un 5/2-ç maddesi uyarınca aktarabilecektir.

Ayrıca Şirketimiz topladığı kişisel verileri, faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, hizmet aldığı kişi ve iş ortakları ile paylaşabilmektedir. 

6) Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇ze İli̇şki̇n Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7) Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı: kimlik bilgilerinizle birlikte başvuru formunu doldurarak;

 1.  yazılı olarak kimliğinizi ispat edici belgelerle birlikte elden şahsen başvurunuz veya
 2.  noter vasıtası ile veya
 3. bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizle kvkk@mumkundergi.com e-mail adresimize göndermeniz gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde detaylı bilgiler verilmektedir:

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderisinde Belirtilecek Başlık
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)Adres: Caferağa Mh. Ruşenağa Sk. No:10/1 Moda/İstanbulZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligatAdres: Caferağa Mh. Ruşenağa Sk. No:10/1 Moda/İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
E-posta ile (MÜMKÜN DERGİ’ye daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresi ile)E-posta adresi: kvkk@mumkundergi.comE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

MÜMKÜN DERGİ, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Talep konusunun başvuran kişi ile ilgili olması esas olmakla beraber, bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirildiği bir vekaletname olması kaydıyla vekaleten de başvuru yapılabilir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız talepte, talebinize ilişkin tüm hususları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz. Bununla birlikte MÜMKÜN DERGİ gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için ek bilgi isteyebilmektedir.

8) Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu Şirket  Ünvanı      : MÜMKÜN DERGİ Yay. ve Org. Tic. Ltd. Şti.

MERSİS NO                                     : 0983068123700001

Adres                                                 : Caferağa Mah. Ruşenağa Sok. No:10/1 Moda  Kadıköy/İstanbul 

Eposta                                               : info@mumkundergi.com

Tel                                                      : +90 534 526 35 36