İçindekiler

I.GİRİŞ

1) Politikanın Amacı ve Kapsamı

2) Yürürlük ve Değişiklik

3)Veri Sorumlusu

II.TANIMLAR

III.VERİ SAHİPLERİ/İLGİLİ KİŞİLER VE VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ           

1) Veri Sahipleri/İlgili Kişiler

2) Veri Sahibi Kategorileri

IV.KİŞİSELVERİLERİ TOPLAMA HUKUKİ SEBEPLERİ VE YÖNTEMLERİ

V. VERİ KATEGORİLERİ VE KİŞİSEL VERİLER

1) Kullanıcı

2)Telifli Yazarlar/Fotoğrafçılar

3)Üçüncü Kişiler

VI. KİŞİSEL VERİLER HANGİ İŞ SÜREÇLERİNDE ve HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR

VII. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE ve HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

VIII. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ALINAN TEKNİK ve İDARİ TEDBİRLER

IX. RESMİ MAKAMLARLA KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI

X. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

XI. İLGİLİ KİŞİLER’İN KİŞİSEL VERİLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARININ NEL XII. ÇEREZ (Cookie) KULLANIMI ve YÖNETİMİER OLDUĞU ve BU HAKLARI NASIL KULLANABİLECEKLERİ

XIII. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ ve ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

XIV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

I.         GİRİŞ           

1) Politikanın Amacı ve Kapsamı

mumkundergi.com internet sitesinin (Kısaca “Site” olarak anılacaktır. ) sahibi ve işleteni, Vergi Dairesi ve No’su Kadıköy/9830681237, MERSİS No’su 0983068123700001 olan MÜMKÜN DERGİ Yay. ve Org. Tic. Ltd. Şti. (Kısaca  “MÜMKÜN DERGİ” olarak anılacaktır) tarafından, “MÜMKÜN DERGİ Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası” (“Politika”) ile kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini ve kişisel verileri işlenen veri sahibi olan ilgili kişilerin aydınlatılması  amaçlanmaktadır. Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde MÜMKÜN DERGİ tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, MÜMKÜN DERGİ tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, MÜMKÜN DERGİ işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

a.Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,

b.Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu),

c.Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türlerini,

d.Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,

e.Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,

f.Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,

g.Kişisel verileri saklama sürelerini,

Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını

h.İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,

i.Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

j. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

açıklamaktadır.

2) Yürürlük ve Değişiklik

İşbu Politika, MÜMKÜN DERGİ tarafından yayınlanmış olan versiyon 1 numaralı metin olup, 10.10.2021 tarihinden itibaren mumkundergi.com internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

MÜMKÜN DERGİ, yasal düzenlemelere ve yükümlülüklerine paralel olarak işbu Politika’da her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler mumkundergi.com internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girer.

3) Veri Sorumlusu

Kanun kapsamında, Caferağa Mah. Ruşen Ağa Sk. No.10/1, 34710 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, Vergi Dairesi ve No’su Kadıköy/9830681237, MERSİS No’su 0983068123700001 olan MÜMKÜN DERGİ ( MÜMKÜN DERGİ YAY. ve ORG. TİC. LTD. ŞTİ. ticari faaliyetleri kapsamında ve mumkundergi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ve işleten  olarak Veri Sorumlusu’dur.

II. TANIMLAR

Açık Rıza                              :Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme       :Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel Veri                          :Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi/İşleme:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kanun veya KVKK             :7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kullanıcı                               :mumkundergi.com  internet sitesine giriş yapan, gezinen, kullanan, şikayet ve talep bildiren, iletişimde bulunan ve yorum ekleyen tüm gerçek kişiler ile MÜMKÜN DERGİ’ye ait sosyal medya hesaplarından direk mesaj atan ve yorum yapanlar.

Özel Nitelikli Kişisel Veri :Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Politika                                 :İşbu “MÜMKÜN DERGİ YAY. ve ORG. TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”.

Silme                                     :Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Telifli Yazarlar/

Fotoğrafçılar            : mumkundergi.com için köşe yazısı, yazı dizisi, ropörtaj, makale yazan yazarlar ile mumkundergi.com’da kullanılan fotoğrafları çeken fotoğrafçıları ifade eder.

MÜMKÜN DERGİ            :MÜMKÜN DERGİ YAY. ve ORG. TİC. LTD. ŞTİ.

İş Ortakları                         :MÜMKÜN DERGİ’nin faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu gerçek ve tüzel kişiler.

Veri İşleyen                          :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Sahibi                           :Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu                  :Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

Yok Etme                             :Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

III.VERİ SAHİPLERİ/İLGİLİ KİŞİLER VE VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ           

1) Veri Sahipleri/İlgili Kişiler

Politika kapsamındaki Veri Sahipleri/İlgili Kişiler, mumkundergi.com internet sitesi ve MÜMKÜN DERGİ sosyal medya Kullanıcı’ları, Telifli Tazarlar/Fotoğrafçılar ve diğer ilgili kişi tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak İlgili Kişi/Veri Sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

2) Veri Sahibi Kategorileri

Kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen kişisel veri konusu kişi grupları aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman vs gibi) kişisel verileri işlenebilmektedir.

Kullanıcı                                           : mumkundergi.com  internet sitesine giriş yapan, gezinen, kullanan, şikayet ve talep bildiren, iletişimde bulunan ve yorum ekleyen tüm gerçek kişiler ile MÜMKÜN DERGİ’ye ait sosyal medya hesaplarından direk mesaj atan ve yorum yapanlar.

Telifli Yazarlar/Fotoğrafçılar      :mumkundergi.com için köşe yazısı, yazı dizisi, ropörtaj, makale yazarları ile mumkundergi.com’da kullanılan fotoğrafları çeken fotoğrafçıları ifade eder.

Üçüncü Kişiler                                : MÜMKÜN DERGİ’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu tedarikçi, yüklenici, iş ortağı veya hizmet/danışmanlık alınan bireyler ve kurum/şirket çalışanları dahil bu başlık altında belirtilen veri sahibi kategorilerine dahil olmayan gerçek kişileri ifade etmektedir.

Veri sahibi kategorileri sadece genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi İlgi Kişi’nin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Veri Sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

IV. KİŞİSELVERİLERİ TOPLAMA HUKUKİ SEBEPLERİ VE YÖNTEMLERİ

MÜMKÜN DERGİ, Kanun’un 5. maddesinde belirtilmiş olan

i.  kanunlarda açıkça öngörülmesi

ii. bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

iii. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

iv. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

v. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak kullanılmaktadır.

MÜMKÜN DERGİ kişisel verilerinizi;

 • mumkun.dergi.com üzerinden,
 • https://mumkundergi.com/iletisim/  adresinde yer alan İletişim Formu ile,
 •  çerezler yolu ile,
 • info@mumkundergi.com e-mail  adresi üzerinden gönderdiğiniz iletiler,
 • iletişim  hattımız +90 534 526 35 36 üzerinden,
 •  sosyal medya hesapları üzerinden,
 • adli ve idari makamlardan gelen tebligatlar

ve sair iletişim kanalları  vasıtasıyla elektronik ve yazılı olarak temin etmektedir.

V. VERİ KATEGORİLERİ VE KİŞİSEL VERİLER

1) Kullanıcı

Kimlik Bilgisi                      : Ad, soyadı

İletişim Bilgisi                     : telefon, e-posta adresi

Risk Yönetimi Bilgisi         : IP adresi, Ip adresine göre ülke ve genel bölge (Ip adresinin hangi ülkeye ait olduğunu anlamak için) Ip adresi, hangi browserdan girildiği, işletim sistemi ( Windows, Android vb.),

Pazarlama Bilgisi               : Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, MÜMKÜN DERGİ tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler

Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi:  sosyal medya hesaplarından iletilen şikayet ve/veya talepler, iletişim kısmından iletilen şikayet ve/veya talepler, bunların konusu ve mesaj içeriği, telefon üzerinden iletilen destek talebi ve/veya şikayetler ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

Diğer                                     : sosyal medya hesabı kullanıcı adı, sosyal medya vasıtasıyla atılan mesaj içerikleri ve yorumlar (kişisel veri barındırması halinde), yapılan yorum bilgisi (haberlere, yazılara ve fotoğraflara  yapılan yorumlar vb.)

2)Telifli Yazarlar/Fotoğrafçılar

Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, TC No

İletişim Bilgisi: Telefon (cep ve/veya sabit), e-posta adresi

Finans Bilgileri: Banka Hesap no, banka şubesi

Fotoğraf

3)Üçüncü Kişiler

Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, TC No

İletişim Bilgisi: Telefon (cep ve/veya sabit), e-posta adresi      

Finans Bilgileri: Banka Hesap no, banka şubesi            

VI. KİŞİSEL VERİLER HANGİ İŞ SÜREÇLERİNDE ve HANGİ AMAÇLARLA KULLANILMAKTADIR

VII. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ALINAN TEKNİK ve İDARİ TEDBİRLER

MÜMKÜN DERGİ, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

MÜMKÜN DERGİ, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. MÜMKÜN DERGİ, kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır.

MÜMKÜN DERGİ, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

•          Kişisel verilerin alındığı web sitesindeki tüm alanları SSL ile korur,

•          Sızma testi yapılmaktadır.

•          Web sitesi ve diğer yollarla toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için  erişim yetki uygular,

•          Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,

•          Basılı ve yazılı olan tüm belgelerdeki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda ve alanlarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

•          “mumkundergi.com’da asgari site güvenliğini sağlamak için kullanılan güvenlik yazılımları kullanılmakta olup, bunlar aşağıdaki gibidir:

1) Wordfence yazılımı:Bu yazılım ile aşağıdaki kişisel verileriniz toplanmaktadır:

1.    Ip adres

2.    Hangi browserdan girildiği

3.    İşletim sistemi ( Windows, Android wb.)

4.    Ip adresine göre ülke ve genel bölge ( Ip adresinin hangi ülkeye ait olduğunu anlamak için ip adresi)

asgari zorunlu Site güvenliğini sağlamak için IP adresi analizi yaparak IP’nin gerçek bir kullanıcı mı yoksa “bot” mu olduğunu ve kötü niyetli bir spam saldırganı olup olmadığını değerlendirerek sitenin güvenliğini sağlamaktadır. Ayrıca IP adresleri Mode Analyctics tarafından spam olup olmadığına ilişkin olarak analiz edilmektedir.

Sözkonusu kişisel veriler mumkundergi.com’da 30 gün süreyle tutulmakta olup, 30 günde bir sıfırlanmaktadır.  Bu yazılıma ilişkin detaylı bilgi için wordfence gizlilik politikasını inceleyebilirsiniz: https://www.wordfence.com/privacy-policy/

2)Sg Security yazılımı: Bu yazılım asgari zorunlu Site güvenliğini sağlamak için IP adresi analizi yaparak IP’nin gerçek bir kullanıcı mı yoksa “bot” mu olduğunu ve kötü niyetli bir spam saldırganı olup olmadığını değerlendirerek sitenin güvenliğini sağlamaktadır.   Bu yazılımın gizlilik politikasını aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz:

https://www.siteground.com/kb/what-information-wp-plugins-collect

3)  Google Captcha uygulaması: mumkundergi.com sitesinin yönetim paneline girerken kötü niyetli girişimleri ve saldırıları önlemek için Google recaptcha denen güvenlik modülü kuruludur. Bu uygulama da yine Site’nin asgari zorunlu güvenliği için kullanılmaktadır.   Bu uygulamanın gizlilik politikasını aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz:

https://policies.google.com/privacy?hl=tr

 4)Clean Talk Anti Spam Servisi: Bu yazılım asgari zorunlu Site güvenliğini sağlamak için IP adresi analizi yaparak IP’nin gerçek bir kullanıcı mı yoksa “bot” mu olduğunu ve kötü niyetli bir spam saldırganı olup olmadığını değerlendirerek sitenin güvenliğini sağlamaktadır.   Bu yazılımın gizlilik politikasını aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz:

MÜMKÜN DERGİ’ın gerekli  güvenlik önlemlerini almasına karşın yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

VIII. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE ve HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileri kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. MÜMKÜN DERGİ  kişisel verileri yalnızca işbu Politika metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Şirketimiz topladığı kişisel verileri, faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, hizmet ve danışmanlık aldığı kişi ve iş ortakları ile paylaşabilmektedir.  mumkundergi.com sitesi, kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, Kullanıcı hareketleri, çerez (cookie) hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır.

 “mumkundergi.com’da asgari zorunlu site güvenliğini sağlamak için güvenlik yazılımları kullanılmakta olup, bu kapsamda kişisel veriler aktarılabilmektedir.   Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususunda işbirliği yaptığı hizmet sağlayıcıların ilgili politikalarının incelemeniz tavsiye edilir.

Çerezler ile ilgili Çerez Politikamızın ve idari teknik tedbirler ile ilgili madde VII’yı incelemeniz önemle hatırlatılır.

IX. RESMİ MAKAMLARLA KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI

MÜMKÜN DERGİ, mumkundergi.com sitesine  yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

X. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

MÜMKÜN DERGİ işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak muhafaza eder. Bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar   10 yıl  (6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun)

Çerezler                                                                             En fazla oturum süresi ile 2  yıl arasında  değişmektedir                       

Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri              2 yıl    (5651 Sayılı Kanun)

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin detaylı saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı https://mumkundergi.com/cerez-politikasi/ linkinden inceleyebilirsiniz.

XI.İLGİLİ KİŞİLER’İN KİŞİSEL VERİLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARININ NELER OLDUĞU ve BU HAKLARI NASIL KULLANABİLECEKLERİ

Kişisel verisi işlenen Veri Sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı: kimlik bilgilerinizle birlikte  başvuru formunu ( https://mumkundergi.com/files-0450/mumkundergi_kvkk_basvuru_formu.pdf ) doldurarak;

1)   yazılı olarak kimliğinizi ispat edici belgelerle birlikte elden şahsen başvurunuz veya

2)   noter vasıtası ile

3)   ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizle kvkk@mumkundergi.com e-mail adresimize göndermeniz gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde detaylı bilgiler verilmektedir:

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderisinde Belirtilecek Başlık
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat MÜMKÜN DERGİ’ye gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)Adres: Caferağa Mah. Ruşenağa Sak. No:10/1 Moda/İstanbulZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligatAdres: Caferağa Mah. Ruşenağa Sak. No:10/1 Moda/İstanbulZarfın  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
E-posta ile (MÜMKÜN DERGİ’ye daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresi ile)E-posta adresi: kvkk@mumkundergi.comE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

MÜMKÜN DERGİ, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Talep konusunun başvuran kişi ile ilgili olması gerekmesi esas olmakla beraber, bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirildiği bir vekaletname olması kaydıyla vekaleten de başvuru yapılabilir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız talepte, talebinize ilişkin tüm hususları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz. Bununla birlikte MÜMKÜN DERGİ gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz )gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Çerez Politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için kvkk@mumkundergi.com adresine e-mail gönderebilirsiniz. Firmamıza ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

XII. ÇEREZ (Cookie) KULLANIMI ve YÖNETİMİ

MÜMKÜN DERGİ tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez politikasında yer almaktadır. Aşağıdaki linkten Çerez Politikamıza ulaşabilirsiniz:

……………….. …………………………………………

XIII. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ ve ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

a)        Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

b)        Kişisel verilerin yok edilmesi; kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

c)        Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi; kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

MÜMKÜN DERGİ tarafından işlenen kişisel verileriniz ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca söz konusu kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

XIV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI’NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

MÜMKÜN DERGİ işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, Kullanıcı’lara  mumkundergi.com üzerinden gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Veri Sorumlusu

Şirket Ünvanı          : MÜMKÜN DERGİ Yay. ve Org. Tic. Ltd. Şti.

Adres                         : Caferağa Mah. Ruşenağa Sok. No:10/1 Moda/İstanbul 

Eposta                       : kvkk@mumkundergi.com

Tel                              : +90 534 526 35 36